Zobrazit menu

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek FreeVideo.cz, společnost ALPHAFLY MEDIA s.r.o. (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

  • K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách FreeVideo.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů, jako je např. údaj o jménu, příjmení, korespondenční adrese, e-mailové adrese, číslu telefonu, číslu bankovního účtu, pohlaví, věku, zájmech apod. Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Obecně platí, že uvedené údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování služeb a produktů nabízených na stránkách FreeVideo.cz.
  • Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažduje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb FreeVideo.cz, včetně vkládání audiovizuálních děl uživatelů je zcela dobrovolné.
  • Uživatel je oprávněn sám určit, které osobní údaje a v jakém rozsahu budou na stránkách FreeVideo.cz zveřejněny. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k veřejné prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a budou použity pro potřeby funkcí portálu.
  • Uživatel, který poskytl provozovateli osobní údaje, a to včetně citlivých údajů, souhlasí s tím, aby provozovatel takovéto údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou. Uživatel tímto dává výslovný souhlas k uchovávání a zveřejňování takovýchto údajů v rámci služeb provozovatele za výše uvedených podmínek.
  • Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.
  • Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek FreeVideo.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.
  • Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.
  • Požádá-li subjekt údajů FreeVideo.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu se zákonem povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.

Populární

Pozor! Chystáš se používat plnohodnotnou verzi FreeVideo.cz. Skutečně to chceš?
Ano
Zavřít